Alle innlegg av admin

Takk for dugnaden!

IMG_2046

Takk for dugnaden!

Vi inviterte til vaskedugnad i Salem 3. og 4. mai, og på laurdag ettermiddag fikk eg telefon frå ei oppglødd dame, Audny. – De må takke for innsatsen, sa ho. Det er no gjort veldig mykje både inne og ute. Alle stolane er vaska, golv er skurte og bona, kjøkenskap og skuffar er reingjorde og mykje meir innadørs. Ute har ein gjeng kosta, vaska vindauge, rydda og fiksa mange ting. Og over all forventning: Tre utevegger har fått nytt strøk med maling! Igjen, de som har vore med på dette, fortener ein stor og varm takk frå styret.

Men dugnad er ikkje effektiv utan god tilrettelegging og planlegging. Derfor må vi seie ein velfortent takk til Audny for framifrå leiing av arbeidet innadørs og til Geir Peder som ifølge Audny hadde «stålkontroll» ute.

På vegne av styret
Arne Borgemyr

Dugnad i Salem

IMG_2340

Vi minner om at den årlige vaskedugnaden i Salem finner sted fredag 3. mai fra ca. kl. 17 og lørdag 4. mai fra kl. 10. Vi er glad for alle som har anledning til å være med.

Styret

Møtehelg i Salem Moster

Salem Moster arrangerte møtehelg den 5. – 7. april der informasjonsleiar i NLM, Espen Ottoson, var talar.

Hovudtema fredag var eit misjonsforedrag der han viste at misjonsoppdraget i mange land i verda er fullført sjølv om det er mykje ugjort. Laurdagen var sett av til to bibeltimar der bibelen sin autoritet som fundament for den kristne kyrkja og for den einskilde sitt kristenliv var i fokus. Møtehelga vart avslutta med tale over sundagens preiketekst. Det var gledeleg med god oppslutnad på møta både frå eiga forsamling og frå nabobygder. I alt var nok over 400 innom eit eller fleire av møta.

I misjonsforedraget understreka Ottosen sterkt at kyrkja sitt oppdrag om å drive misjon, i mange land i verda er fullført. Han nemnde Etiopia som eit døme der den nasjonale kyrkja no har 9 millionar medlemmer. Også i Kina har det vore ein utruleg vekst. Kanskje de no er over 100 millionar kristne der.

Men Ottosen understreka også at det enno er mange i verda som høyrer til dei som på engelsk vert kalla no-choice people, det vil seie dei som ikkje har høyrt evangeliet og difor ikkje har nokon moglegheit til å seie ja kristen tru. Dei har ein annan situasjon en mange i Norge som ikkje trur. Her har dei fleste høyrt evangeliet, men valt å ikkje ta imot. Det skal vere om lag 16900 folkeslag i verda, og av desse høyrer om lag 6900 til dei unådde der mindre enn 2 prosent høyrer til ei kristen kyrkje.

På ein varm og solrik laurdag var om lag 70 samla til bibeltimar om bibelen. Sentralt stod spørsmålet om bibelen sin autoritet. Ottosen understreka at dei første kristne sjølv tok det for gitt at bibelen var Guds Ord. I vår tid er tilliten til bibelen svekka. Mange seier at vi ikkje kan vite kva bibelen eigentleg seier. Dei kristne er usamde om mange spørsmål, og bibelen blir tolka ulikt. Sjølv om det er utfordringar, meinte Ottosen at det ikkje alltid er ulike tolkingar som skaper ulike syn. Det er fleire døme på at bibelen er klar, men likevel vel teologar av ulike grunner å sjå bort frå det som står klart i bibelen. Mot slutten fekk me høyre om korleis ein del forsamlingar no legg vekt på å lese bibelen høgt i samanheng. Dette kan gje større forståing for bibelen sin bodskap enn å ta ut einskilde vers.

Mellom bibeltimane var det pause med kaffi og bollar, og drøsen gjekk godt mellom dei frammøtte. Barna hadde eigne opplegg denne dagen.

Møtehelg med Espen Ottosen

50782961_2307921349478307_5655940881895653376_n

5. – 7. April i Salem

Espen Ottosen er leiar for informasjonsavdelinga i Norsk Luthersk Misjonssamband. Han er og ein profilert samfunnsdebattant med utdanning som både teolog og filosof.

Program
– Fredag: møte klokka 2000
– Laurdag: samling 1 klokka 1530
– Laurdag: samling 2 klokka 1700
– Laurdag: Aktiv ungdomssamling klokka 2030
– Sundag: sundagssamling klokka 1100

Alle er velkomne!

Søndagssamling

RunarLandro

Søndagssamling 27. januar kl. 11:00

Elevar frå Bildøy Bibelskole vil fortelja om skulen, syngja og ha opning.
Runar Landro skal tale over temaet: «Menigheten min familien».
Det blir allsong med lovsongsteamet og søndagsskule i kjellaren kl. 11:30.

Alle er velkomne!

Årsmøte Salem

IMG_2400[1]

Årsmøte torsdag 7. februar 2019 kl. 19:00 i Salem, Mosterhamn

Årsmøtesaker:
1. Godkjenning av innkalling
2. Val av møteleiar
3. Val av referent
4. Årsmeldingar 2018
5. Rekneskap 2018 – resultat og balanse
6. Budsjett for 2019
7. Val av leiar for 1 år
8. Val av styremedlemmar for 2 år, varamedlemmar for 1 år
9. Val av revisor
10. Val av valnemnd 2020
11. Samtale om arbeidet
12. Eventuelt

Velkomen til årsmøte – Styret

Søndagssamling 13. januar

kjetil

Velkommen til søndagssamling søndag 13.1 kl 11.00
Me vil starta året med ein visjon «ta søndagen tilbake». Me har det travelt, og det er noko omtrent kvar dag. Bruk søndagen til å tjena Herren! I vår vil me legga særskilt vekt på det «å ta søndagen tilbake» til Gud og tilbake til Salem. Flott om du kjenner at du vil vera med oss på søndag. Inviter gjerne med deg ein nabo eller ein venn.
Året blir starta med eit spennande tema: «Digital disippel». Det er ein andakt som passar for alle; ungdom, vaksen og dei som er endå vaksnare. Andakten set søkelys på blant anna kor lett det er å la dei digitale «duppedingsane» våre, ta fullstendig overhånd. Kom og lytt til Kjetil, som garantert kjem til å gi deg eit råd og to, om å finna tid til meiningsfull aktivitet når du likevel er «digital».
Bokhandelen Sunnbok kjem for å ha stand i foajeen på sundag. Du vil heilt sikker finna noko der som fell i smak. Ta med deg VISA-kortet og kjøp ei bok denne dagen. På den måten støttar du opp om det viktige arbeidet ein kristen bokhandel gjer i lokalområdet vårt.

Velkommen til søndagssamling – velkommen til SALEM

Søndagssamling/julesong

johnnes

Sundag 16. desember kl. 11:00 er det søndagssamling for heile familien.

Johannes Olsen skal ha andakt.

Det vert allsong med lovsongsteamet og solosong.
Nokre born vil framføre julesongar dei har øvd på.

NB! Det er ikkje søndagsskule denne søndagen.

Alle er velkomne!