Årsmøte Dokumenter 2023

Program for årsmøte gjeldande for 2022

Moster Indremisjon

Sakliste, årsmeldingar, rekneskap, val

Misjonsbodet          Mat. 28.18-20

 18 Då steig Jesus fram og tala til dei: «Eg har fått all makt i himmelen og på jorda. 19 Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande 20 og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.»

Årsmøtet vert halde Torsdag 23.02.2023 kl. 19:00 i Salem bedehus

Velkomst & andaktsord v/Knut Fauskanger

INNHALD

Sakliste for årsmøtet i Moster Indremisjon. 3

Sak 1         Godkjenning av innkalling og sakliste. 3

Sak 2         Val av møteleiar 3

Sak 3         Val av referent 3

Sak 4         Godkjenning av årsmelding for 2022. 3

Sak 5         Godkjenning av Rekneskapen for 2022. 3

Sak 6         Godkjenning av Budsjett for 2023. 3

Sak 7         Informasjonssaker 3

Sak 8         Val av Formann for 1 år 3

Sak 9         Val av Styremedlemmer og Varamedlemmer 3

Sak 10       Val av revisorar 3

Sak 11       Val av valnemnd for 2023. 3

Sak 12       Samtale om arbeidet 3

Sak 13       Eventuelt 3

Årsmelding 2022 for Moster Indremisjon, sak 4. 4

STYRET SI ÅRSMELDING FOR 2022. 4

ÅRSMELDING FOR AKTIV 2022. 7

ÅRSMELDING FOR SØNDAGSSKULEN PÅ SALEM 2022. 7

ÅRSMELDING FOR «BIBEL, MAT OG PRAT» 2022. 8

Rekneskap for 2022 og budsjett 2023, sak 5 & 6. 9

Resultatrekneskap 2022 med budsjett 2023. 9

Noter og kommentarar til rekneskap og budsjett 11

Balanse 2022. 13

Revisorane si godkjenning. 14

Framlegg om kandidatar til val på årsmøtet, Sak 9. 15

Sakliste for årsmøtet i Moster Indremisjon

 

Sak 1               Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste

Sak 2               Val av møteleiar

Styret gjer framlegg om Knut Fauskanger som møteleiar

Sak 3               Val av referent

Styret gjer framlegg om at sekretær for styret, Elisabet Langseth Esperø blir valt som referent.

Sak 4               Godkjenning av årsmelding for 2022

Framlegg til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldinga for 2022 (Vedlagt).

Sak 5               Godkjenning av Rekneskapen for 2022

Framlegg til vedtak: Årsmøtet godkjenner rekneskapen for 2022 (Vedlagt).

Sak 6               Godkjenning av Budsjett for 2023

Framlegg til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjett for 2023 (Vedlagt).

Sak 7               Informasjonssaker

 Ingen framlegg til vedtak.

Sak 8               Val av Formann for 1 år

Framlegg frå valnemnda: Knut Fauskanger

Framlegg til vedtak: Knut Fauskanger vert valt til formann for eitt år.

Sak 9               Val av Styremedlemmer og Varamedlemmer

Valnemnda presenterer framlegg til kandidatar (sjå Vedlegg)

Sak 10             Val av revisorar

Styret gjer framlegg om val av desse som revisorar for 2023:

Hans Ola Røksund (attval) & Hans Magne Nesse Stokka (ny)

Framlegg til vedtak: Desse vert valde til revisorar

Sak 11             Val av valnemnd for 2023

Valnemnda sitt framlegg:

Eva Karin Schmidt(ny), Lars Espeland (attval) og Nils Otto Espeland(ny)

Framlegg til vedtak: Desse vert valde til valnemnd.

Lars syter for å kalle inn nemnda.

Sak 12             Samtale om arbeidet

Sak 13             Eventuelt

Årsmelding 2022 for Moster Indremisjon, sak 4

 

STYRET SI ÅRSMELDING FOR 2022

Misjonsbodet          Mat. 28.18-20

Då steig Jesus fram og tala til dei: «Eg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står»

Styret vil helsa forsamlinga med desse kjente versa frå Matteusevangeliet. Det er dette me som kristne er kalla til. «Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar.» Dette må vera bakgrunnen for alle tinga me føretek oss. Me kan føla oss trygge i dette, for Jesus har lova å vera med.

Styret sitt arbeid

2022 starta med koronarestriksjonar. Utover våren vart det heldigvis meir normale tilstander og frå mars har me hatt stort sett normal drift på Salem. Me følte at det i starten var litt tungt å komma i gang igjen. Det vart for eksempel ikkje arrangert 17.mai fest i 2022 då det var lite interesse å vera med å arrangera denne festen.

Årsmøte Torsdag 24.februar 2022

Valgresultat

Knut Fauskanger, styreleiar

Vermund Hjelland, nestleiar

Elisabeth Langseth Esperø, styremedlem og sekretær

Jarle Ingvaldsen, styremedlem

Nils Otto Espeland, styremedlem

Ane Michaelsen, styremedlem

Første vara: Mari Sivertsen

Andre vara: Jakob Andre Vedøy

Tredje vara: Birgit Pedersen

Ein ny vår

15.mai var det søndagssamling der Serina Nøstbakken var med. Ho fortalde frå barneheimen Gentle Hands på Filippinene der ho jobbar. Det var gripande å høyra ho fortelja og sjå det store engasjementet hennar. Ho hadde og eit flott vitnesbyrd. Serina har i fleire år jobba frivillig på denne barneheimen.

Torsdag 9.juni hadde me eit forsamlingsmøte. Eit tema der var å be om støtte til å tilsetje Serina slik at ho får ei fast inntekt og har moglegheit å spara litt pengar og få opparbeida seg pensjon. Dette fekk me brei støtte til. Me trur at det er viktig og riktig av oss å gjera dette. Me tenkjer at dette er eit bra prosjekt å vera engasjert i.

Og ein bra haust

Samlingsfest og 10 årsjubileum.

Me starta hausten med samlingsfest og 10 årsjubileum. Dette vart ein fin start på hausten. Det var tilbakeblikk på dei siste 10 åra. God stemning var det og kaker og kaffi etterpå. Formannen hadde andakt med fokus på at det me har fått – det skal me gi vidare.

Me kjenner på at det er mykje positivitet i forsamlinga, og at det er god oppslutning frå alle generasjonar på søndagssamlingane.

Brandøy

23-25 september reiste me til Brandøy. Ein komité leia arbeidet med programmet. Ca.70 personar reiste.  Ca. lika mange under 18år som over 18år. Me hadde med oss Linda Aase som hadde nokon samlingar med oss. 3 av ungdommane våre som går på Lundeneset var også med og dei hadde opplegg for barna.

Det går veldig greitt å arrangere leir når alle bidrar litt.

Me har bestilt plass på Brandøy heilt fram til 2028.

Møtehelger

Våren 2022 hadde me ei møtehelg felles med Sion. Det var Jens Petter Jørgensen som var med oss. Me hadde to bibeltimar på laurdagen på Sion og felles søndagssamling på Salem på søndagen.

Egil Morland på besøk hausten 2022. Han hadde to bibeltimar på laurdagen og tala på sundagssamlinga

Barne- og ungdomsarbeid

AKTIV , Bibel, Mat og Prat  og søndagsskulen har eigne årsmeldingar nedanfor.

HalloVenn

HalloVenn vart gjennomført dette året også. Det kom ca. 250 born og vaksne. Kvelden vart gjennomført med mange ulike stasjonar der borna kunne delta på ulike aktivitetar som t.d. ansiktsmåling, bombryting, fiskedam, bowling, photo-shoot og mykje meir. På kvar aktivitet fekk dei også ein liten godteriting. I matsalen var det foreldrekafé med kaffi og kake.

Haustmessa

Etter to år utan haustmesse vart det endeleg haustmesse igjen i 2022. Mykje folk var engasjert og mange flotte ting vart laga og gitt til Salem. Me samla inn 247.000,- på denne haustmessa.

Herrenes aften

Etter pause på to år var det også klart for Herrenes aften. Ca. 120 påmeldte var det. God mat og god stemning. Arne Nordbø hadde humorinnslag. Svein Bjarne Aase hadde andakt på slutten og det var musikarar frå Salem. Dette reknar me med å fortsetja med.

Adventsang

Me hadde adventsang ilag med Sion. Lovsongsteamet frå Sion og Salem samarbeidde om å laga ein flott samling med mykje fin julemusikk. Geirr Standal, pastor i Sion hadde andakt.

Julefest

29.desember hadde me igjen julefest. Det var mykje folk og det verka som folk sette pris på å kunne gå på julefest igjen. Serina Nøstbakken var heime frå Filippinene og hadde andakt og fortalde frå barneheimen. Me fekk nokon bilete som nokon av barna på barneheimen hadde mala. Dei heng no i barnerommet. Reportasje i Bømlo nytt vart det og.

Forsamlingsleiar:

1.Juni slutta Bjarne som forsamlingsleiar i Salem.

 I vinter har formannen hatt 20% stilling slik at han kan ta seg av det meste av administrasjonsarbeidet. Dette vert avslutta i slutten av februar. Me håpar å få inn ein anna person som kan hjelpa til med slikt administrativt arbeid framover.

Me har og eit håp om å få inn ein person i delstilling som kan vera med å styrkja barne- og ungdomsarbeidet.

SunnBok

Me er no medeigar i Sunnbok. Me vil anbefala alle å nytta Sunnbok. Der finn ein mykje god kristen litteratur pluss ein del andre ting.

Vedlikehald og investeringar

Våren 2022 hadde me vår vanlege vaske/vedlikehaldsdugnad. Mykje godt arbeid vart gjort.

Økonomi

Rekneskapen for 2022 er revidert og godkjent av dei valde revisorane.

Takk

Styret vil også i år takke alle i forsamlinga for frivillig innsats på dei ulike felt og for gåver som er gitt. Salem er heilt avhengig av det frivillige engasjementet som de syner.  Styret ønskjer alle Guds rike velsigning!

Mosterhamn, 14.02.2023

Knut Fauskanger               Vermund Hjelland            Elisabet Langseth Esperø              Jarle Ingvaldsen

– Styreleiar –                      – Nestleiar –                       – Styremedlem/Sekretær –           – Styremedlem –

Nils Otto Espeland           Ane Michaelsen     Birgit Pedersen            Mari Sivertsen         Jakob Andre Vedøy

– Styremedlem – – Styremedlem –     – Varamedlem –           – Varamedlem –      – Varamedlem –

ÅRSMELDING FOR AKTIV 2022

Aktiv er eit tilbod for ungdom frå 8. klasse og oppover med samlingar laurdag klokka 2030. I 2022 hadde me til saman 14 møte. Frammøtet gjennom året låg vanlegvis på mellom 10 og 20 ungdommar.

Eit vanleg møte startar med andakt og felles leikar eller konkurransar. Etter dette har me open kiosk med sal av is, brus og ulike søtsaker. Me har og fleire ulike spel, blant anna bordtennis, biljard og Playstation. I 2022 hadde me ingen ekstraordinære aktivitetar.

Leiarar: Aksel Lygre, Bjarte Stølen, Tore Alvsvåg, Bjarne Notland, Oddgeir Esperø, Ove Johan Borgemyr

Styret 2022: Aktiv hadde ikkje eit fungerande styre i 2022.

Andakt: Me hadde ikkje besøk av eksterne andaktshaldarar i 2022. Leiarane hadde andaktane.

Oppmøtet i 2022 var ganske bra, men totalt sett litt lågare enn i 2021. Vanlegvis møtte ein trufast kjerne på om lag 15 ungdommar opp. Stort sett kom det folk frå både 8., 9. og 10. klasse.

Me har inntrykk av at ungdommane likar seg og har det kjekt på Aktiv. Framleis er det slik at me i litt for liten grad klarer å gi dei oppgåver og ansvar i samlingane. 

Ove Johan Borgemyr

ÅRSMELDING FOR SØNDAGSSKULEN PÅ SALEM 2022

Etter nesten to år utan jamleg søndagsskule grunna pandemien, kom me endeleg i gang igjen slik som me pleier å ha det i løpet av våren 2022.

Ca. annakvar søndag er det søndagssamling på Salem kl. 11.00. Me som skal på søndagsskulen startar oppe på møtet i lag med dei andre med opning, bøn, song og skattekiste. Ca. kl. 11.30 går borna ned i kjellaren for å fortsetje med søndagsskulen. Nokre av borna møter rett i kjellaren kl. 11.30. Søndagsskulen varer til møtet oppe er slutt, ca. kl. 12.30. Dei søndagssamlingane det er nattverd, går borna opp og deltek på denne mot slutten av møtet. Me i søndagsskulen synes det er viktig at alle, uansett alder, får delta i nattverdsmåltidet.

Det har stort sett vore søndagsskule kvar gong det har vore søndagssamling, nokre få gonger har det vore familiemøte, då deltek me på dette i staden for å ha eiga søndagsskulesamling. 

Søndagsskulen er delt inn i to grupper:

•             Ca. 3 år –  4. klasse

•             5. klasse – 7. klasse

Oppmøte på søndagsskulen er bra. På den minste gruppa brukar det å vere rundt 15-20 born. På den store gruppa er det i snitt ti born kvar gong. Tala for betalande medlemmar er mykje lågare, då me har vore lite flinke til å reklamere for moglegheita til å vere medlem i søndagsskulen, og har difor berre fem betalande medlemmar i 2022. Søndagsskulen har fått nytt system for medlemskap, som me tok i bruk på slutten av 2022. Dette kjem me til å nytte oss av i 2023 og håpar difor på fleire betalande medlemmar i 2023.  

Leiarar dette året har vore:  Ann Iren Skjøtskift Dahl, Solfrid Fauskanger Pedersen, Adelheid Isadal Stokka, Helga Stokka, Bjarne Notland og Camilla Rubach. Det er alltid ønskjeleg med nye leiarar som kan bidra med gode idear til søndagsskulen. Du er velkomen til å vere med.

Kvar søndagsskule samlar me inn kollekt til Gentle hands. Me har fått fine bilete og filmklipp frå barneheimen som me viser til søndagsskuleborna, slik at dei får eit innblikk i kva me gir pengar til.

Me er medlem av Søndagsskolen Norge og brukar undervisningsopplegget Sprell levande på samlingane våre.

Me har ikkje motteke frifondmidlar i 2022 grunna manglande søndagsskulesamlingar og betalande medlemmar i 2021.

Mosterhamn 07.02.23

For søndagsskulen

Camilla Rubach

ÅRSMELDING FOR «BIBEL, MAT OG PRAT» 2022

Hausten 2020 starta vi opp Bibel, Mat og Prat. Dette er bibelgrupper for born/ungdom i alderen 5. klasse og oppover. Opplegget er meint å vere enkelt med fokus på bibelen og relasjon med kvarandre. Alle gruppene startar med ei matøkt og prat før ein gjennomgår ein bibeltekst og snakkar om denne. Så er det ei kort bønestund til slutt.

2022: 5. klasse gruppa haldt fram med gjennomgang av Markusevangeliet som starta på hausten (2021) og vart akkurat ferdige med heile Markusevangeliet til sommarferien. Dei hadde 11 samlingar og var mellom 4 og 10 born på samlingane. Gruppa for 7 og 8 klasse, samt gruppa for 9 klasse og oppover starta med Alfa-kurs. Desse gruppene var omkring 5 på samlingane.

Rekneskap for 2022 og budsjett 2023, sak 5 & 6

Resultatrekneskap 2022 med budsjett 2023 

Res-2021Bud-2022Res-2022Bud-2023 Note
INNTEKTER
  3130 Haustmesse-93 374,03-220 000,00-247 501,15-250 000,00
  3131 Hallovenn-13 912,60-20 000,00-15 759,29-20 000,00
  3132 Myldredag0,000,000,000,00 *
  3133 Herrenes Aften-50 000,00-44 080,24-50 000,00
  3137 Konsert-10 000,000,00-10 000,00 *
  3140 Medlemskontingent-4 399,00-11 250,00-16 390,00-15 000,00
  3150 Barnelag-25 000,000,000,00 *
  3210 Givertjeneste-626 350,00-700 000,00-591 650,00-650 000,00 *
  3220 Gaver Salem-9 500,00-10 000,00-2 500,00-2 500,00
  3230 Strømstøtte-18 190,00-40 000,00 *
  3240 Offentlig stotte-5 685,00-5 000,00-15 939,52-16 000,00 *
  3241 Merverdiavgiftkomp.-42 735,00-25 000,00-57 230,00-60 000,00 *
  3245 Grasrotandelen-13 287,90-13 000,00-12 504,44-13 000,00
  3600 Utleie-47 250,00-50 000,00-60 900,00-60 000,00
  3890 Diverse inntekter-14 527,00-10 000,00-3 699,00-5 000,00
  SUM INNTEKTER-871 020,53-1 149 250,00-1 086 343,64-1 191 500,00 
KOLLEKTER
  3905 Kollekt Salem-32 718,30-75 000,00-39 016,52-40 000,00 *
  3910 Kollekt Indremisjonssamskipnad-23 672,21-40 000,00-41 707,83-40 000,00
  3930 Kollekt andre-63 410,02-50 000,00-115 896,76-115 000,00 *
  SUM KOLLEKTER-119 800,53-165 000,00-196 621,11-195 000,00 
OVERFØRTE KOLLEKTER
  4210 Overfort Indremisjonssamskipna28 000,0040 000,0048 274,0050 000,00
  4230 Overfort andre67 695,0050 000,00116 524,00115 000,00
  4235 Foredragsholdere9 254,0010 000,000,0010 000,00
  SUM OVERFØRTE KOLLEKTER104 949,00100 000,00164 798,00175 000,00 
Res-2021Bud-2022Res-2022Bud-2023 Note
  FORSAMLINGSLEDER
  5000 Forsamlingsleder273 349,33620 000,00237 177,400,00 *
  5010 Lønn ansatte137 162,90492 000,00 *
  SUM FORSAMLINGSLEDER273 349,33620 000,00374 340,30492 000,00 
DRIFTSKOSTNAD
  6200 Elektrisitet48 844,6670 000,0095 174,59100 000,00 *
  6300 Kommunale avgifter8 199,859 000,0010 108,3310 000,00
  6320 Brannvern24 061,9720 000,0026 387,7525 000,00 *
  6540 Inventar1 919,005 000,0011 248,5010 000,00
  6550 Maskiner96 893,0020 000,000,0060 000,00 *
  6560 Lyd/Bilde14 968,0040 000,0026 641,5030 000,00 *
  6565 Kopimaskin6 876,008 000,006 999,008 000,00
  6570 Utomhus arbeider4 500,005 000,000,005 000,00
  6600 Vedlikehold20 000,0039 853,6020 000,00
  6700 Programvare1 485,002 000,001 486,002 000,00
  6800 Kontorrekvisita647,692 000,00799,002 000,00
  6820 Trykksak1 311,002 000,000,002 000,00
  6900 Telefon, porto, kopiering2 000,000,002 000,00
  6910 Bredband, web17 065,0620 000,0016 856,0020 000,00
  7320 Moteannonsering11 007,0020 000,0014 238,3015 000,00
  7321 Annonsering forsamlingsleiar8 820,007 706,000,00
  7351 Hallovenn13 142,6020 000,0015 484,1420 000,00
  7353 Myldredag0,000,000,000,00 *
  7354 Utgift givertjeneste4 895,005 000,005 060,005 000,00
  7355 Mat og annet forbruksmateriell11 138,5520 000,0031 626,3535 000,00
  7356 Blomster2 315,852 500,002 780,803 000,00
  7357 Søtt og Salt5 000,005 000,000,005 000,00
  7358 Haustmesse18 577,2215 000,0012 383,8015 000,00
  7359 Kurs8 327,008 000,007 800,008 000,00
Res-2021Bud-2022Res-2022Bud-2023 Note
      
  7361 Barnelag32 836,7213 000,0018 539,2320 000,00
  7362 Aktiv25 000,000,0025 000,00 *
  7363 Herrenes Aften40 000,0031 041,6040 000,00
  7365 Søndagsskulen6 490,008 000,00
  7500 Forsikring46 471,0051 000,0050 657,0055 000,00
  7720 Bankgebyrer793,501 000,001 402,001 500,00
  7790 Diverse kostnader1 458,002 000,005 475,446 000,00
  SUM DRIFTSKOSTNAD391 553,67452 500,00446 238,93557 500,00 
BYGGEKOSTNADER
  8420 Nedbetaling lån323 236,00323 236,00323 236,00323 236,00 *
  SUM BYGGEKOSTNADER323 236,00323 236,00323 236,00323 236,00 
FINANSINNTEKT- OG KOSTNAD
  8550 Renteinntekter-833,00-6 000,00-11 430,00-15 000,00 *
  8750 Rentekostnader162 820,31150 000,00159 722,54160 000,00 *
  SUM FINANSINNTEKT- OG KOSTNAD161 987,31144 000,00148 292,54145 000,00 
RESULTAT-264 254,25-325 486,00-173 941,02-306 236,00 

  

Noter og kommentarar til rekneskap og budsjett

I budsjettet for 2023 er det i stor grad lagt inn arrangement og aktivitetsnivå som i 2019, med forventning om at Covid-begrensningar frå no vil påverka drifta i liten grad.

Note 3132

Budsjett 2023: Føresetnad om at det ikkje vert arrangert Myldredag inneverande år. (Men me arbeider med å få dette til frå hausten)

Note 3137

Resultat 2022: Det var budsjettert med konsertinntekter men dette vart ikkje gjennomført.

Note 3150

Resultat 2022: Frifondmidlar budsjettert men ikkje tildelt for 2022 (Inntektspost 3150) då det ikkje var grunnlag for å rapportere nødvendig aktivitet for barn/unge i 2022.

Budsjett 2023: Det vert føresett at vi kan gjenoppta tilstrekkeleg med aktivitetar til at frifondmidlar kan tildelast for siste halvdel av 2023, men dette vil ikkje gi inntekt før i 2024.

Note 3210

Resultat 2022: Det har dei siste åra vore budsjettert med kr. 700.000 i inntekt frå fast gjevarteneste. Resultatet 607.000 (2020), 626.000 (2021) og 592.000 (2022). Altså ein svak nedgang frå 2021 til 2022.

Budsjett 2023: Utgift til medarbeidarar (20% stilling forsamlingsleiar/Admin, Musikalsk leiar & Serina) gjer at me bør sjå auke i gjevartenesta framover. Likevel for å vise forsvarleg budsjettering, vert det budsjettert 650.000, noko som inneber ein auke på ca 10% frå Resultat 2022 til Budsjett 2023. Dette er den viktigaste enkeltposten i budsjettet og forsamlinga vil være avhengig av auke her for å kunne halde fram med dagens modell for drift og aktivitetar. Balansen syner at ein har høve til underskot i budsjettet nokre år. Det vil fortsatt gå ein del år før ein ser betydeleg reduksjon i låneforpliktelsar på sjølve huset Salem bedehus.

Note 3230/6200

Resultat 2022: Det var ikkje budsjettert med straumstøtte for 2022. Slik støtte vart søkt om og tildelt for 8 månader, der dei siste 3 månadene vert kompensert i 2023. Samla resultat for Elektrisitet (6200) og Straumstøtte (3230) vart på ca. 77.000,-

Budsjett 2023: Det vert budsjettert med straumstøtte gjennom heile året. Posten må sjåast i samanheng med post 6200 elektrisitet.

Note 3240

Resultat 2022: Posten inneheld støtte til trussamfunn og støtte frå Finnås Kraftlag

Note 3241

Resultat 2022: Det vart gitt ekstra mva kompensasjon for 2022, som Covid tiltak.

Budsjett 2023: Det vert forutsett tisvarande kompensasjon i 2023 som for 2022.

Note 3905/3930

Resultat 2022: Kollektar til Salem vart vesentleg redusert i forhold til budsjett for 2022. Kollektar overført til andre (samla, inkludert IMS), vart vesentleg over budsjett, og kollektar samla ca 30.000,- over budsjett.

Budsjett 2023: Det vert budsjettert med kollektar tilsvarande som resultat 2022.

Note 5000/5010

Resultat 2022: Forsamlingsleiar var budsjettert med 100% men arbeidde ut Mai. I tillegg vart det igjen tilsett leiar/formann i 20% frå november og ut året.

Serina Nøstbakken vart lønna med eit fast månadsbeløp frå Juni og ut året. Sistnemnde var ikkje budsjettert, men vart vedteke i Styret etter samråding med forsamlingsmøte.

Dette gav følgeleg vesentleg reduksjon i kostnader samanlikna med budsjett.

Budsjett 2023: Det vert budsjettert med adminstrativ arbeidar i 20% stilling gjennom heile året, ein nyoppretta stilling på inntil 30% i 4 månader, og vidareføring av noverande engasjement for musikalsk leiar gjennom heile året. I tillegg vert budsjettert med vidareføring av avtale med Serina Nøstbakken.

Det er lagt til forventa tariff-festa lønnsauke frå midt i året.

Note 6320

Budsjett 2022: Årlege utgifter varierer noko, men faste utgifter utgjer tett på 20.000,- (Kommunal avgift knytta til tilsyn, samt kostnad med oppkobling til brannvarsling via link.

Note 6550

Resultat 2022: Det var budsjettert med udefinerte utgifter. Det vart ikkje behov for å nytta midlane.  Budsjett 2023: Det vert budsjettert med 50.000,- til ny varmepumpe etc. samt noko til uforutsette utgifter.

Note 6560

Resultat 2022: Resultat noko under budsjett.

Budsjett 2023: Opprettheld budsjett grunna forventa auka aktivitet innan lyd/musikk.

Note 7362

Resultat 2022: Det var sett av midlar til fornyingsprosjekt i kjellaren – som ikkje vart gjennomført.

Budsjett 2023: Midlar budsjettert for 2022 vert overført til 2023.

Note 8420

Budsjett 2022: Lånet som vart etablert ved bygging av bedehuset Salem er eit serielån med lineær avdragsprofil, og nedbetalingsbeløp vert uendra også for 2022.

Note 8750

Budsjett 2023: Frå 2023 vil ein vera ferdig med fastrentedelen av låneavtalen. Budsjett forutset rentenivå gjennom 2023 noko opp ift dagens nivå.

Balanse 2022

 

Revisorane si godkjenning

Framlegg om kandidatar til val på årsmøtet, Sak 9

Etter gjeldande lov for Moster Indremisjon skal det vere 5 medlemmar i styret i tillegg til formann. Vanleg valperiode er 2 år. Formann veljast for eitt år av årsmøtet i eige val. Det skal og veljast 3 vararepresentantar for eitt år.

Desse har vore valnemnd siste året: Bjørn Roar Kippersund (leiar), Roy Pedersen og Lars Espeland.

Desse er valde i styret for eitt år til:

Elisabet Langseth Esperø

Vermund Hjelland

Ane Michaelsen

Valnemnda sine kandidatar til styret:

Jakob André Vedøy (frå vara til medlem, veljast for 2 år)

Mari Sivertsen (frå vara til medlem, veljast for 2 år)

Valnemnda sine kandidatar til vararepresentantar:

Jarle Ingvaldsen (1.vara, veljast for 1 år)

Kjersti Pedersen Alme (2.vara, veljast for 1 år)

Bjørn Roar Kippersund (3.vara, veljast for 1 år)