Heim

Endelig møte i Salem!
Frå den 15.06 kan me ut frå koronareglar samle inntil 200 personar. Difor innbyr styret til ei samling for heile familien før sommarferien. Det må bli søndag 21. juni. Etter planen skulle me då ha kveldsmøte, men me ønskjer å ha eit familiemøte kl. 17:00 om ettermiddagen. Då håper me at flest mogleg har høve til å møte. Me tenker oss følgjande opplegg:
• Samling i møtesalen til eit kort møte. Lovsangsteamet blir med, me introduserer Bjarne Notland som har andakt, og Kristine har lova å leie møtet.
• Me gir ei gåve til Samskipnaden.
• Salem spanderer pizza på alle. Me tar opp bestilling i starten av møtet.
• Dersom det blir fint vêr, legg me opp til litt leik ute.

Styret håper me kan setje kvarandre stemne og få ein triveleg ettermiddag i lag der me kan kjenne på fellesskapen og ønskje kvarandre ein God sommar! Så blir første møte etter ferien samlingsfesten den 23. august kl. 17:00.

Utsendingar til årsmøtet for IMS
I år blir det eit årsmøte for IMS i Leirvik bedehus den 20. juni. Styret har valt Bjarne og Nina Notland, Arne og Bjørg Borgemyr som utsendingar frå Moster Indremisjon.

Blir det Myldredag til hausten?
Styret har drøfta dette, mellom anna ut frå koronasituasjonen. Kan me ha matservering? Det er og noko uvisst då me for tida manglar ein koordinator for denne tenesta. Styret gjorde slikt vedtak:
1. Styret vedtar at vi tilstreber en revidert Myldredag hausten 2020 med middag, andakt, Småsang Mini og Maxi i kjelleren og en aktivitet oppe (bingo, basar, lykkehjul, Kahoot).
2. Styret nyttar hausten til ei evaluering av opplegget for Myldredag og vurderer om Myldredag skal arrangerast våren 2021, ev. i revidert utgåve.

Hjartestartar
Fleire har tatt kontakt med styret og meint at me burde ha ein hjartestartar i Salem. Denne er no kjøpt inn og vil bli montert på ein sentral plass i foajeen før hausten. I ein akutt situasjon er det viktig at nokre i forsamlinga er trygge på å nytte denne. Fleire arbeider innafor helsesektoren og kan dette, men også andre kan gjere ein viktig innsats. Me vil arrangere kurs til hausten i hjarte¬-kompresjon og bruk av hjartestartar.
Prisen for ein hjartestartar er om lag 20.000 kroner, og dette har me ikkje tatt med i budsjettet vårt. Dersom du ønskjer å støtte dette, kan du bruke Vipps til Moster Indremisjon – Salem og gje eit fritt beløp i menyvalet «Gåve hjartestartar».